Sword basics by Carl Long Hanshi (Kokusai Nippon Budo Kai) 

Junto Sono Ichi by Shimabukuro Hanshi (Kokusai Nippon Budo Kai) 

Yamaguchi Sensei 10th Dan

Happo Giri by Shimabukuro Hanshi (Kokusai Nippon Budo Kai) 

 

Make a free website with Yola